بیمه غواصان و ناجیان

هر سال تعدادی از ناجیان و غواصان پر تلاش به علت حوادث پیش آمده، مکلف به جبران خسارت‌هایی می‌شوند که گاهی این خسارات شامل پرداخت دیه بابت فوت افراد ثالث است؛ علاوه بر این، خود ناجی یا غواص هم به علت شغل پرمخاطره‌ای که دارد، همواره در معرض آسیب ناشی از حوادث است.

این موارد جزو دغدغه‌های اصلی فدراسیون است و همواره تلاش شد تا با ایجاد بستری حمایتی و پشتیبانی از ناجیان در حوادث مختلف و پس از نزدیک به یک سال بررسی کارشناسی و رایزنی‌های فنی، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بیمه ایران نمایندگی عربی 6036منعقد و بیمه نامه‌ای با عنوان بیمه مسئولیت حرفه‌ای و حوادث ناجیان غریق و غواصان کشور، طراحی و امکان استفاده از آن فراهم شود.

غواصان و ناجیان برای خرید این بیمه نامه می‌توانند به سایت نمایندگی عربی کد6036، قسمت بیمه منجیان و غواصان مراجعه بیمه نامه خود را خریداری کنند.
موضوع بیمه نامه :
عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی وحرفه ای بیمه گذار (مربی وناجی )درقبال استفاده کنندگان ازاستخر ودریا وشاگردان تحت امر آموزش شنا،بدین معنی که چنانچه براثر قصور ,سهل انگاری واهمال بیمه گذار درنتیجه اجرای وظایف قانونی خود (براساس آیین نامه ودستورالعمل های سازمان تربیت بدنی وقرارداد منعقده باکارفرما)خسارت جانی به افراد مذکور واردآید ,بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار ودر صورت لزوم مطابق با رای مراجع قضایی ,نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج درجدول مشخصات بیمه نامه اقدام می نماید.
شروط بیمه نامه :
1-1-داشتن کارت نجات غریق ویامربیگری الزامی میباشد .
2-1-کلیه ناجیان ومربیان می بایست دوره های بازآموزی ازفدراسیون مربوطه طبق قوانین ومقررات فدراسیون مربوطه راطی نموده باشند.
3-1-برای هرنجات غریق ومربی باید بیمه نامه انفرادی وجداگانه به نام اشخاص صادرگردد.
2-وظایف بیمه گذار:
1-2-تکمیل پیشنهاد بیمه نامه یادرخواست کتبی به همراه تصویر تشخیص صلاحیت بیمه گذار وقرارداد منعقده با کارفرما (طبق جدول ذیل )
2-2-اعلام خسارت اززمان وقوع حادثه به بیمه گر طی 5روز کاری
3-استثنائات :
خسارت های معلول عوامل ذیل از شمول تعهدات بیمه گرخارج است :
1-خسارت ناشی ازجنگ ,انقلاب ,شورش ,اعتصاب ,انفجار هسته ای وتشعشات رادیو اکتیو ,عملیات تروریستی واقدامات براندازی علیه حکومت
2-خسارت ناشی از تخلف ازقوانین ونظامات دولتی ومحکومیت جزایی وجرایم مربوطه ومحکومیت نقدی به نفع دولت وهمچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
3-خسارت ناشی از مسئولیت هرشخص دیگری به غیرازبیمه گذار
4-خسارت وارده به کارکنان تحت امر بیمه گذار
5-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ,مواد مخدر باروان گردان توسط اشخاص ثالث
6-هرگونه مشارکت بیمه گذار در منافع مالی وتداکراتی پروژه های که بخش های ازانجام آن برعهده بیمه گذارقراردارد.
7-پذیرش کار توسط بیمه گذار بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز
8-ارایه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت ,دریافت حکم /پروانه فعالیت ویاارجاع کار
9-حوادث ناشی از درگیری ونزاع
10-کلیه خسارت های ناشی ازحوادث وبلایای طبیعی ,مگر اینکه خسارت رخ داده شده بدلیل اشتباهات احتمالی بیمه گذار محقق شده باشد ,که در این صورت تعهدات بیمه گر تامیزان قصور بیمه گذار تحت پوشش می باشد.
11-مسئولیت زیانهای مالی یاازدست دادن درآمد بیمه گذار وزیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه ووقفه درکار

حدود تعهدات جانی
غرامت فوت ونقص عضو درهرحادثه درماههای عادی :2.700.000.000ریال
حداکثر غرامت فوت ونقص عضو برای هرنفر در هر حادثه درماههای حرام :3.600.000.000ریال