قوانین مسئولیت حرفه ای مربیان و ناجیان استخر

موضوع بیمه نامه :

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی وحرفه ای بیمه گذار (مربی وناجی )درقبال استفاده کنندگان از استخر ودریا وشاگردان تحت امر آموزش شنا ،بدین معنی که چنانچه براثر قصور ،سهل انگاری واهمال بیمه گذار در نتیجه اجرای وظایف قانونی خود (براساس آیین نامه ودستور العمل های سازمان تربیت بدنی وقرارداد منعقده باکارفرما )خسارت جانی به افراد مذکور وارد آید ،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار ودر صورت لزوم مطابق بارای مراجع قضایی ,نسبت به جبران خسارات تا سقف تعهدات مندرج درجدول مشخصات بیمه نامه اقدام می نماید.

1-شروط بیمه نامه :

1-1-داشتن کارت نجات غریق ویا مربیگری الزامی میباشد .

1-2-کلیه ناجیان ومربیان می بایست دوره های بازآموزی از فدراسیون مربوطه طبق قوانین ومقررات فدراسیون مربوطه راطی نموده باشند

1-3-برای هر نجات غریق ومربی باید بیمه نامه انفرادی وجداگانه به نام اشخاص صادر گردد.

2-وظایف بیمه گذار:

1-2-تکمیل پیشنهاد بیمه نامه یا درخواست کتبی به همراه تصویر تشخیص صلاحیت بیمه گذار وقراردادمنعقده باکارفرما (طبق جدول ذیل )

2-2-اعلام خسارت از زمان وقوع حادثه به بیمه گر طی 5روز کاری .

3-استثنائات :

خسارت های  معلول عوامل ذیل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .

1-خسارت ناشی از جنگ ،انقلاب ،شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای وتشعشات رادیو اکتیو ,عملیات تروریستی واقدامات براندازی علیه حکومت .

2-خسارت ناشی از تخلف از قوانین ونظامات دولتی ومحکومیت جزایی وجرایم مربوطه ومحکومیت نقدی به نفع دولت وهمچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار

3-خسارت ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار

4-خسارت وارده به کارکنان تحت امر بیمه گذار.

5-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ,مواد مخدر یاروان گردان توسط اشخاص ثالث

6-هرگونه مشارکت بیمه گذار در منافع مالی وتدارکاتی پروژه های که بخش های از انجام آن برعهده بیمه گذار قرار دارد .

7-پذیرش کار توسط بیمه گذار بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز .

8-ارایه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت ،دریافت حکم /پروانه فعالیت ویاارجاع کار

9-حوادث ناشی از درگیری ونزاع .

10-کلیه خسارت  های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی ،مگر اینکه خسارت رخ داده شده به دلیل اشتباهات احتمالی بیمه گذار محقق شده باشد ،که در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان قصور بیمه گذار تحت پوشش می باشد .

11-مسئولیت زیانهای مالی یا از دست دادن در آمد بیمه گذار وزیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه ووقفه در کار