فروش بیمه نامه طرح سفر نوروزی

فروش طرح از تاریخ 98/12/10آغاز وتا تاریخ 99/01/30ادامه خواهد یافت وصدور بیمه نامه امکان پذیر می باشد .
میزان پوشش ها وتعهدات بیمه نامه مذکور به شرح ذیل می باشد .
1-ساختمان واثاثیه محل سکونت (حریق ,انفجار وصاعقه )تامبلغ 1.000.000.000ریال
2-توشه مسافر در مجموع (حریق ,انفجار ,صاعقه ,سیل وطوفان )تا مبلغ 35.000.000ریال
3-خودروی شخصی (حریق ,انفجار,صاعقه ,سیل ,طوفان )تا مبلغ 80.000.000ریال
4-غرامت فوت ونقص عضو ناشی از حوادث مورد تعهد این بیمه نامه برای بیمه گذار واعضای خانواده وی (به ازای هر نفر 5.000.000ریال وبیش از سه نفر 15.000.000ریال )
5-جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مورد تعهد این بیمه نامه برای بیمه گذار واعضای خانواده وی (به ازای هر نفر 5.000.000ریال وبیش از سه نفر15.000.000ریال )
حق بیمه بااحتساب 9درصد ارزش افزوده 101.000ریال (برای مدت ده روز )
منظور از توشه مسافر ,کلیه لوازم عرفی ومعمول مورد نیاز مسافر در یک سفر متعارف نظیر چادر مسافرتی ,لوازم شخصی و….می باشد
بیمه گذار موظف است مراتب حادثه رادراولین فرصت ممکن وحداکثر ظرف 3روز بیمه از وقوع حادثه به نزدیکترین واحد اجرایی بیمه ایران اعلام نماید
بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده به پول ومسکوکات ,اوراق بهادار ,طلا وجواهرات واشیاء قیمتی ومشابه آن وموبایل ,تبلت ولب تاپ ندارد.