صندوق تامین خسارت های بدنی چیست ؟

صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است .

در چه مواقعی صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت را پرداخت میکند ؟

1- فقدان یا نداشتن بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

2- انقضای بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

3- ابطال بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

4- شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه

5- کافی نبودن تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

6- تعلیق یا لغو فعالیت شرکت بیمه مقصر حادثه

7- ورشکستگی شرکت بیمه مقصر حادثه

8- خسارت های خارج از تعهد بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی از کجا تامین میشود ؟

1-هشت درصد از حق بیمه های بیمه شخص ثالث صادره توسط تمام شرکت های بیمه

2-جریمه تاخیر بیمه شخص ثالث خودورها حداکثر به میزان یکسال تاخیر

3-مبالغ بازیافتی از مسبب حادثه

4- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

5-بیست درصد از جریمه های راهنمایی و رانندگی

6- بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه

7- جرایم در نظر گرفته شده برای شرکت های بیمه در قانون بیمه شخص ثالث

8- کمک های مردمی

9- بودجه سنواتی کل کشور (در صورت کسری منابع صندوق )

10- بند پ ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث (چنانچه خودرو فاقد بیمه شخص ثالث با اذن و اجازه مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرارداده شود در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد 20% و اگر مالک شخص حقیقی باشد 10% مجموع خسارت های بدنی به جزای نقدی محکوم میشود که مبلغ مذکور به حساب درآمد های اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود)

صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت های بدنی را تا چه سقفی پرداخت میکند ؟

طبق تعریف ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث صندوق تا سقف دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام و همچنین دیه دوم و بیشتر و بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین خسارت های جانی را به ارزش روز و بصورت یوم الادا پرداخت کند .
همانطور که از نام صندوق پیداست در رابطه با خسارت های مالی صندوق هیچ تکلیفی ندارد .

صندوق تامین خسارت های بدنی کدام خسارت ها راپرداخت نمی کند ؟

1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

2-خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

3-جريمه يا جزاي نقدي

4-اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي

صندوق تامین خسارت های بدنی کجاست ؟

تهران،خيابان شهيد احمد قصير(بخارست)،کوچه شهيد مقدس(4)،شماره 11

تلفن : 02142602000
خسارت های پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی کمک بلاعوض یا وام ؟

خسارت های پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی بصورت وام پرداخت میشود و مقصر حادثه موظف است پس از دادن تضامین و وثیقه معتبر کل مبلغ دریافتی را در اقساط بلند مدت تا 20 سال و بانرخ بهره صفر درصد به صندوق بازگرداند . در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اداره وصول مطالبات صندوق با دادن دادخواست به دادگاه جهت وصول مطالبات اقدام قانونی خواهد کرد .