زلزله

زلزله جز حوادثی هست که هیچوقت قابل پیشبینی نیست وبهترین راه برای جبران خسارت های وارده اون ,خرید پوشش آیتم در بیمه نامه های اموال هست .

همانگونه که گفتیم که پوشش زلزله هم یکی از پوشش های اضافی بیمه نامه های اموال ,مثل آتشسوزی وبیمه نامه بدنه خودرو هست ,که این درموقع  باید از بیمه گر،یا نماینده بیمه بخواهیم که این پوشش رو هم برای ما در بیمه نامه لحاظ کند .

بعضی از شهرهای ایران به شدت در معرض این خطر هستند والبته سایر شهرها هم بهتر هست که مراتب رو رعایت کنند تا دوباره شاهد اتفاقاتی که در موارد اخیر مربوط به این موضوع نباشیم ,یا حتی بتونیم جبرانش کنیم

در شرایط کنونی ,هر کس باید اموالش رو بهترین روش ممکن ,حفظ کنه ,چون دارایی وحاصل تلاش یک عمر خیلی از خانواده ها همون خونه ,فروشگاه یا حتی ماشینی هستش که دارند

پس بیمه رو فراموش نکنیم