درباره ما

باور ما این است که تصمیم امروز بهتر از تاسف فردا است. از ویژگی های بیمه سعادت آباد پرداخت حق بیمه در هشت قسط بدون سود و بهره می باشد.

خوش حسابی در پرداخت = ثالث اقساطی
مشاوره ودریافت خسارت تامرحله صدور چک
صدور بیمه نامه مسئولیت ومهندسی خارج از کشور
همکاری ورزرومه کارباشرکت هتی بزرگی همچون کیسون ارجان صنعت آسا وشرکت حمل ونقل وسازنده های بنام در کشور …….