داشتن کروکی در چه مواردی الزامی می باشد

1-تصادف شاخ به شاخ

2-تصادف باموتورسیکلت

3-بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد

4-تصادف در فاصله 30روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد

5-تصادف منجر به جرح وفوت باشد

6-تصادف ناشی از حرکت دنده عقب حتما نیاز به گزارش پلیس است

7-برخورد باخودرو نظامی ویا خودرو سنگین

8-تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل

9-تصادف با شخصی که بیمه نامه ویا گواهینامه ندارد

10-تصادف با غیر مقیم در شهر

11-عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد

12-تصادف باشی ثابت