بیمه زندگی برای مبتلایان به کرونا

باتوجه به شرایط موجود در کشور و ورود ویروس کرونا وافزایش احتمال ابتلا به بیماری مذکور ,به پیشنهاد این مدیریت وموافقت معاونت محترم فنی ،باهدف افزایش خاطر بیمه گذاران وبیمه شدگان محترم بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران وارایه خدمات بهتر به آنان وکاهش نگرانی موجود درجامعه ،مقرر گردید آن دسته از بیمه شدگان بیمه نامه های جامع زندگی ,کودکان ونوجوانان ,زندگی مان وسپاس ایران که نسبت به دریافت پوشش تکمیلی بیماری های خاص دربیمه نامه خود اقدام نموده باشند ,در صورت ارایه مستندات مبنی برابتلا به بیماری کرونا(پاسخ تست تشخیص کرونای مثبت )می توانند تا سقف تعهدات پوشش بیمه ای بیماری خاص مندرج در جدول ارزش بازخرید بیمه نامه (متناسب بازمان تایید ابتلای بیمه شده )بدون تغییر در سایر تعهدات پوشش مذکور،نسبت به دریافت غرامت اقدام نمایند .
بدیهی است باتوجه به ماهیت بیمه های زندگی ,در فوت بیمه شدگان به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا ,پرداخت غرامت فوت آنان براساس تعهدات مندرج در بیمه نامه ,تحت پوشش خواهد بود .
همچنین باتوجه به لزوم رعایت نکات بهداشتی باهدف کنترل گسترش ویروس کرونا ,نیازی به دریافت اثر انگشت بیمه گذار بابیمه شده در پیشنهاد بیمه نامه باسایر موارد مرتبط با بیمه نامه های زندگی ,تاتاریخ 98/12/28 نمی باشد.