بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

خطرات اصلی : آتش ، صاعقه ، انفجار

آتش (FIRE):

آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود .وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامی است. سوختن يا به صورت كنترل شده به منظور خاص مثلاً توليد انرژی انجام مي گردد و يا به صورت آتش سوزی آثار زيانبار از خود بر جای می گذارد. آتش سوزی هنگامی مصداق پيدا میكند كه سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگی ايجاد خسارت نمايد. آتش سوزی دارای معنی و مفهوم جامع تری از آتش مي باشد. هر آتشی، آتش سوزی نيست ولی هر آتش سوزی يك آتش است.

صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING ) :

در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر يا بین ابر و زمین كه بر اثر القاي دو بار مختلف به وجود مي آيد. مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشي از صاعقه نيست بلكه منظور، خسارت مستقيم ناشی از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي نامند و بدون آتش سوزی توليد مي شود مانند: گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو. صاعقه ای كه در نزديكی موتور يا ماشين ديگری به سيم هاي موجود در هوای آزاد كه نيروی برق را به آن موتور منتقل می كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم، به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها مي شود كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه گر خارج است.به طور خلاصه خساراتی كه در اثر حرارت مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروی آن توليد شوندخسارات مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب ميگردند اما خساراتی را كه در اثر انرژی الكتريكی صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه نامیده میشوند كه تحت پوشش بیمه نیستند.

انفجار (EXPLOSION) :

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و … و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

خطرات فرعی :
در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی فوق با انتخاب و پرداخت حق بیمه مربوطه بیمه گذاران میتوانند خطرات فرعی زیر را همراه با خطرات اصلی خریداری نمایند
1- زلزله و آتش فشان

2- طوفان ، تندباد ، گردباد

3- ترکیدگی لوله های آب

4- هزینه پاکسازی

5- شکست شیشه

6- رانش زمین

7- سرقت (با شکست حرز)

8- آشوب ، بلوا ، شورش ، اعتصاب

9- سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها

10- سقوط هواپیما و هلی کو پتر و قطعات آنها

11- عدم النفع یا وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی

12- انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی

13- ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف

14- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

15- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

16- خسارت ناشی از نوسانات برق

17- سقوط بهمن

18- برخورد جسم خارجی

19- خودسوزی

20- ریزش و فروکش کردن چاه

21- خسارت های ناشی از ریزش مواد مذاب

22- خسارت های ناشی از گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ها

الزام قانونی مدير ساختمان برای خرید بیمه آتش سوزی

ماده 14 قانون تملك آپارتمانها :

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

مدت بیمه آتش سوزی:

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یک ساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدرو بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است .

طرح های بیمه آتش سوزی :

معمولا با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارایه تخفیف های خاص یک بسته بیمه ای یا طرح طراحی و به بازار عرضه میگردد از جمله طرح های موفق بیمه ایران میتوان از طرح های زیر نام برد :

طرح جامع اصناف (قابل ارایه به اصناف مختلف )

طرح حامی خانه و خانواده ( قابل ارائه به واحد های مسکونی )

طرح جامع شهرک های صنعتی (قابل ارایه به کارگاهها و کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی کشور)

طرح جامع روستاییان (قابل ارایه به روستاییان )

انواع پوشش های خاص در بیمه آتش سوزی :

1- بیمه آتش سوزی با شرایط اولین خسارت (first loss)
2- بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزینی (Replacement)
3- بیمه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای یا شناور(Floating Policy)

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ( آیین نامه شماره 21 شورای عالی بیمه )

خرید بیمه آتش سوزی